Псалъэжь: Iей мыхъу фIы хъужыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 2016 папщIэ

Удз кIырым зыщызыгъэпщкIу гъэмахуэу…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Удз кIырым зыщызыгъэпщкIу гъэмахуэу
си гу къуэпсхэм гухэлъыр хэзэрыхьащ.
Жэщым къызэщыужрэ къэтIэпIыу,
гъэгъа хужьыр къызыпидзэ си гущхьэм
мы дунейр къехъуапсэу.

Вагъуэ быныр зи щхьэщыгу сы-гъуэгурыкIуэу…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Вагъуэ быныр зи щхьэщыгу сы-гъуэгурыкIуэу,
СызыIущIэр си щIэщыгъуэу, сыкIуэу, сыкIуэу,
СыщIежьари, сызыхуейри уи гухэлъу,
«УкъэмыкIуэ», – къызжепIарэ лъэгум щIэлъу,

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 16