Псалъэжь: Дахэм и напэ пIастэ ирагъэпщIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 07.09.2015 папщIэ

Батэрэз иныжьыкъуэр къызэригъэуджа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Иныжь гуэр нартхэм япэмыжыжьэу къурш лъэгапIэм щыпсэурт. Абы и псэупIэр нартхэм я пэмыжыжьэ щхьэкIэ, ар зыми имыщIэу быдапIэт, абы ар къикIыурэ нартхэм къатеуэрти хъыджбзым я нэхъ дахэр яфIихьырти зырикI лъэщIэмыхьэу яфIэкIуэжырт. Куэдрэ игъэгуIащ абы нартхэр.

Нарт Батэрэзрэ Дамызэпщым и къуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Зэгуэрым Батэрэзыр щакIуэ дэкIат, зытыригъэун Iуэху фIэкIа имыIэу. Ауз куум иIэ гъуэгу зэв закъуэм тетурэ зыдэкIуэм, зы шу гуэрым лъэщIыхьащ, фIэхъус ирихащ, ауэ жэуап къыритыжакъым.

Батэрэз нартхэ я санэхуафэм зэрыщыIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Зэгуэрым нартхэ санэхуафэ ящIат. Абы щыIэнут нартхэ нэхъ лIыхъужь цIэрыIуэу щыIэ псорикI. Батэрэзри абы ираджащ. Хъымыщ и къуэр и КъэрапцIэм мышэсу шыбз псэфым тетIысхьэри нарт санэхуафэм кIуащ.

Нэсрэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Iуащхьэмахуэ тIысыпIэ ищIри, Тхьэр нартхэ къахэплъащ: Тхьэгъэладж мэш ещIэ, Амыщ мэлхъушэр егъэхъу, Алыджхэ я унэм нарт хасэр щызэхохьэ, нарт щауахэр Хьэрэмэ Iуащхьэ шурылъэс щоджэгу.

Батэрэз иныжьыр иукIыу Уэзырмэс къызэрихьыжар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Нарт Батэрэз и щIалэгъуэм щыгъуэ нарт тхьэмадэ цIэрыIуэу Уэзырмэс жари зы лIыжь Iущ бэлыхь яIэт нартхэм. А нарт тхьэмадэм пхъу дахэ иIэт, абы жылэр хузэблэкIырт, ауэ зыми дэкIуэртэкъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 118