Псалъэжь: ФIыцIэ цIэрыIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 06.09.2015 папщIэ

Батэрэз и адэм илъ ещIэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Испы гуащэр уэндэгъу хъуауэ икIыжащ. Испы гуащэр икIыжа нэужь, Хъымыщ куэдрэ псэужакъым: Пщымарыкъуэ къиукIащ.

Хъымыщ иукIауэ, Пщымарыкъуэ зэхижащ испы гуащэр зэрыуэндэгъур.

Дэпыр зыжьэдидзэурэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

И анэм и бгъэм къыщыщIачым, Батэрэз нэгъуэщI бзылъхугъэ и быдзышэ яхуефакъым.

Сабийр быдз щахуемыфэм, Вэкъуэнанэ гузавэри испы гуащэм деж кIуащ:

– Сабийр быдз тхуефэркъым, сыт ди Iэмал? – жери.

Хъымыщ и къуэ Батэрэз и сабиигъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

ЗекIуэ кIуа нартхэр къэту Хъымыщ и щхьэгъусэ испы гуащэ лъэщыджэм тIысри щIалэ къилъхуащ. Езы фызыр арат зэжьэр кIуэжынуи, щIалэр дунейм къызэрытехьэу, быдзышэ лъэпкъи Iуимыгъахуэу хыфIидзэри и хэку кIуэжащ, и лIым и псалъэр зэримыгъэпэжам щхьэкIэ зэгуэпауэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 374