Псалъэжь: Уи щхьэм нэхърэ уи гугъэр сиIащэрэт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 04.09.2015 папщIэ

Нартхэ зыхана хабзэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Кхъахэ хъуар, и лIэгъуэ къыщысым, бгым щадзыж я хабзэт нартхэ.
Бэдынокъуэ и адэри жьы хъуащ. «Жьыгъэибг схьынщи, бгым щыздзынщ», – жери, и адэр и дамащхьэм игъэшэсащ Бэдынокъуэ, Жьыгъаибг дэкIащ, тажьджэ ищIри и адэр иригъэтIысхьащ, еIунщIри тажьджэр бгым иригъэжэхащ.

Нартхэ зыхана хабзэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нартхэ я лъэхъэнэм зы хабзэжь щыIащ.
Джатэр IэпэгъуищкIэ къизымыхыжыфу жьы хъуар, шы мышэсыжыфу зи ныбжь хэкIуэтар, пшэрыхь еуэну шабзэр зымышэщIыжыфыр, зи лъейр зымыIуэтыжыфу къарууншэу зэфIэмахэр, мэкъу Iэмбатэ зэтезымылъхьэжыфу гуахъуэр зымыIэтыжыфыр, шкIащIэ зымыгъэхъуфу къэсэхыжар тажьджэм ирагъэтIысхьэрти Нарт Жылэм дахырт.

Шужьейрэ Бэдынокъуэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Хъыжьэ и цIэу нарт лIыхъуж гуэр щыIащ. Ар зекIуэ кIуамэ куэдрэ къэтырт, илъэс нэхърэ нэхъыбэ къытцыти щыIэт. Ар ежьэрти иныжьхэм шы, былым къафIихурт. Иныжьхэм къафIихуахэр, щакIуэ кIуэмэ, къиущэкIуу къихьа бланэхэр, нэхъ тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшырт, «нарт тэкIэу» тэрт.

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэБэдынокъуэ щакIуэ ежьауэ мэз бжэн къыпэщIэхуащ. Шабзэр зэIуидзэщ, еуэри бжэныр къриудащ. «ЗэIысхынщ», – жери щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри мззым щIыхьэжащ. КIэлъыуэри къриудыжащ бжэныр. Щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри щIэпхъуэжащ.

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэНарт Бэдынокъуэ щэкIуэрейуэ, щэкIуэнкIи Iэзэу, IэщэкIэ IэкIуэлъакIуэу, зэуэм щымыуэщхъуу щытащ.

Зэгуэрым Бэдынокъуэ щэкIуэну дэкIри зы псэущхьи имылъагъуу куэдрэ къикIухьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 256