Псалъэжь: Щэрэ зэхэпх нэхърэ зэ плъагъумэ, нэхъыфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 30.09.2015 папщIэ

Иужьрей нарт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

1Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ, зылI ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм дилъхьэри ежьэжащ.
«Мыр здэкIуэм сеплъынщ»,–жери щIалэр лIым и ужь иуващ.

Нарт шумрэ щакIуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

24Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIырт, къригъазэ щхьэкIэ, IэщIэкIыжурэ, гуур хъупIэм илъэдэжырт.
Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и бжьэр иубыдри щIым къытричащ, шыплIэм къыдидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ. Ар щилъагъум, щакIуэр щтэри нартым шы кIэбдэкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:

Тхьэщэрыпхъу и къуэмрэ и пхъумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Нартхэ я Тхьэщэрыпхъу зэтIолъхуэныкъуэу щIалэрэ хъыджэбзрэ игъуэтащ. Зэдэлъхузэшыпхъур гущэ зырызым хипхэри, Тхьэщэрыпхъу псыхьэ ежьащ. Я анэр щIэкIрэ пэт, хъыджэбз цIыкIур гущэм къыхэпсэлъыкIащ:

Пхъурылъхур ягъэIущ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Вэкъуэнанэ пхъурылъху къыхуалъхуати, и пхъурылъхум и Iэр иубыдри Сэтэней деж ишащ.
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Сэтэней,– жриIащ Сэтэней гуащэ Вэкъуэнанэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 148