Псалъэжь: Зи щхьэ акъыл имылъым и гъуэлъэгъу еуб.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 03.09.2015 папщIэ

Бэдынокъуэ бажафэр Сосрыкъуэм къызэрыфIихьар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэхуэхъуа иужькIэ, зэдэщэкIуэну гъусэ зызыхуащIауэ сыт щыгъуи зэщэкIуэгъухэт. Я шитIу зытесхэри, я хьитIу ягъусэхэри зэхуэдэхэт. Мэз бжэну ялъагъури и пIэм ирагъэкIыртэкъым.

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэрызыхуэхъуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдынокъуэ Бэдынокъуэ и адэр укIыпIэм къыщришыжу, езыр зэрыщыIэр нартхэ къыщащIэм, чынтыдзэр зэтриукIэу и лIыгъэр къыщынахуэм Сосрыкъуэ мурад ищIащ игъащIэ псокIэ Бэдынокъуэм щауэгъу зыхуищIыну. Ар и мураду Сосрыкъуэ Бэдынокъуэм и деж лIыкIуэ игъэкIуащ:

Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

БэдынокъуэНартхэм биижь бзаджэу чынтыр яIэт.

Чынтыдзэр Бэдын и гуащэм зэтриукъу, хъыбарегъащIэ шу закъуэ щигъэкIуэжыгъа махуэм и гужьгъэжьыр чынтхэм яIэти, зытэлай дагъэкIри нэхъ дзэшхуэжу аргуэру нартхэм къатеуащ.

А биижь бзаджэр нэщIгъущIыдзэу къизэрыгуауэ Нарт Хэкур етIуанэу яхъунщIэрт.

Бэдынокъуэрэ и адэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

БэдынокъуэБэдынокъуэ щIыунэм исурэ, и адэр, Алыджхэ кърагъаджэри, хьэщIапIэ ихьащ. ХьэщIапIэ исурэ щыгувэм, Бэдынокъуэ и анэр гузавэ хъуащ, щIыунэм ихьэри и къуэм еджащ:

– Уи адэр жэщибл-махуибл хъуауэ къэтщ, жагъуэгъу и куэдщ, сошынэ. ЛIы ухъуащи, шэс, уи адэр Алыджхэ исщи, санэхуафэм къахэш.

Бэдынокъуэ зэрапIар (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Чынтыр къалъихьэри, нартхэ зауэ къращIылIащ. ДзитIыр зэпэуври зэзэуащ, зэрытемыгъакIуэ щыхъум, нартхэ гузэвэгъуэ хэхуащ.

Нартхэ гузэвэгъуэ хэхуауэ, зы шу къахыхьащ. Шум чынтыр зэтрикъутэри, къазэрыхыхьауэ ихэкIыжащ, хэтми сытми нартхэ закъригъэщIакъым. Шур яхэкIыжри кIуэдыжащ.

Бэдынокъуэ зэрапIар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдын деж зы нарт щепсыхауэ хьэщIапIэ здисым, Iэнэ къищтэри Бэдын и унэгуащэр хьэщIэщым къихьащ. Бэдын и унэгуащэр уэндэгъути, Iэнэ къыщрихьэм, унэгуащэм и ныбэм сабий гъы макъ къиIукIауэ зэхихащ хьэщIэм.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 363