Псалъэжь: Узэщэ нэхърэ узэтэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 23.09.2015 папщIэ

Уэзырмэджрэ шу мэхъаджэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ

Уэзырмэдж и адэм уэсят къыхуигъэнащ: «ЛIы бэлэрыгъа уемыуэ, хьэдэгъуэшэ зытехуам и ужь уимыхьэж»,–жери.
И унэ здисыжым, и адэм и уэсятыр и щхьэ илъти, Уэзырмэдж гупсысэм хэхуауэ щхьэукъуащ. Уэзырмэдж щыщхьэукъуэм, фызыр унэм икIащ, и лIыр жей куум хилъэсауэгугъэ ищIри.

УзрихьэлIэнур пщIэнукъым (Уэзырмэдж и хъыбар)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ

ЩIалитI гъусэ сщIыри, зекIуэ дежьэгъащ. Щыми ди щIалэгъуэт, зэдмыкунрэ дызытемыгушхуэнрэ щыIэтэкъым. Заулрэ дызекIуэри, къытпэщIэхуаи дызрихьэлIаи щымыIэу, жылэ гуэр дыблэкIын хуей хъуащ. Жылэм дыщыблэкIым, ужьгъэ макъ зэхэтхащ. Ужьгъэ макъыр къызыдэIукI пщIантIэм гъунэгъу зыхуэтщIащ. ПщIантIэм дыдэплъэмэ – зы бзылъхугъэ мэужьгъэри пщIантIэкум итщ.

Уэзырмэдж и пщIэгъуалэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ

Зы лIыжь иш шыбзым хэтти, хэкIри кIуэдащ. Шыбзыхъуэр куэдрэ лъыхъуащ лIыжьым и шым – игъуэтакъым. Щимыгъуэтым, лIыжьым деж кIуащ:
– Уи шыр згъэкIуэдащ, нэгъуэщ! уэстынщ,–жери.

Нартхэм щакIуэ ядежьауэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ

Нартхэр щакIуэ ежьащ. Къанж и къуэ Щэуей еджакъым, яфIэщIалэт, лIыгъэ далъэгъуауэ яцIыхуртэкъыми.
Я щакIуэ тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэти, Къанж и къуэ Щэуей Насрэн ЖьакIэ елъэIуащ:
– ЩакIуэ сыздэфшэ. ФхуэзмыщIэфIами, Iэпыдзлъэпыдз сыфхуэхъунщ,–жери.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192