Псалъэжь: Бжьэр уэмэ, мэлIэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 20.09.2015 папщIэ

Щэуей къызэралъхуар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Щэуей

Къанж мэзым къыщIиша бзылъхугъэр блэнейрэ лъхуащ. Къилъхур жьэгум дигъэтIысхьэурэ, блыри мафIэм иригъэсыжащ: «Нартхэ яхуэфащэкъым»,–жиIэурэ. Аргуэру лъхуащ Нэрыбгейр. Къилъхуар жьэгум дигъэтIысхьэри езыр щхьэщыувэжащ.

Щэуей къызэралъхуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

СанэхуафэмФыз къишэу, и къуэшхэми хуэдэу, унагъуэу тIысыжа нэужьым, Къанж нарт лIыхъужьхэм яхэту куэдрэ къикIухьырт, зекIуэ кIуэрейт. ЗекIуэ щыIауэ къыщыкIуэжкIэ: «зыкъуэ къысхуалъхуауэ срихьэлIэжыну пIэрэ?» – жиIэурэ къэкIуэжырт, арщхьэкIэ зэикI къыхуалъхуаIэуэ кърихьэлIэжыртэкъым.

Къанж фыз къызэришар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Щэуей

Къанжрэ НэрыбгейрэКъанж щакIуэ дэкIащ. Мэзым щIыхьэри шэджагъуэ нэужь пщIондэ щэкIуауэ, зы бжэн къищэкIури пщыIэ хисащ. Бжэныр зэIихщ, дзасэм пиIури мафIэ ищIащ. МафIэм здыбгъэдэсым, лъэ макъ зэхихауэ къыщыхъуащ Къанж.

Къанж фыз къызэришар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

ЩэуейНартхэм я гъукIэжь Дэбэч къуэ пщыкIуий иIэт. Зэш пщыкIуийм я нэхъыжьым зэреджэр Къанжт. Нартхэм я хабзэмкIэ зи фыз къэшэгъуэ хъур, фыз кърагъэшэным ипэкIэ, Iэщэ-фащэкIэ зэщIахуапэурэ ягъасэрт, зекIуэ ягъакIуэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 147