Псалъэжь: Иримыкъу мэкъуауэ макIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 10.09.2015 папщIэ

Лъэпщ и къуэмрэ Тхьэгъэлэджрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

Лъэпщ и къуэр гъуэгу тетауэ шууэ къыздэкIуэжым, Тхьэгъэлэдж вэуэ кърихьэлIащ. ЩIалэр епсыхакъым, гъуэгуми текIакъым, шыр къыжьэдикъуэри уанэгум здисым:

– Бов апщий! – жиIащ.

ЩIым гъунэ иIэкъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

«ЩIым и гъунэм сынэмысауэ къэзгъэзэнкъым»,– жери Лъэпщ гъуэгу техьащ, гъущI вакъэрэ гъущI башрэ ищIри.

Къуиблрэ псиблэ зэпиупщIауэ, гъуэгущхьибл щызэхэкIым деж Тхьэгуащэм щрихьэлIащ.

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ нартхэ я гъукIэт. Лъэпщ и кIыщыр зы бжьэпэ тетт, Хъудымыжь и кIыщыр нэгъуэщI бжьэпэ тетти, гъукIэн хъумэ, уадэр зэхуадзурэ арат зэрыгъукIэр.

Зэгуэрым Лъэпщ уадэр къуэм къызэпридзакъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 206