Псалъэжь: Зи щхьэ мыжьу зи жьэ джатэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 31.08.2015 папщIэ

Пасэрейм я хугу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ дунейм къытехьэжмэ, щIым и IэфIыр щIэкIынущ жаIэурэ, лIыныбжь Iэджэ дэкIащ. ЛIыныбжь Iэджэ дэкIауэ, Сосрыкъуэ, псэууэ щIатIати, щIыр кьызэгуичри, дунейм къытехьэжащ:

 – Си ужь къихъуам сеплъынщ, – жери.

Шу гъусэ ищIри, Сосрыкъуэ ежьащ.

Ежьэри, шу гупыр зы унэ щепсыхащ:

ЛIым и пщIыхьэпIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

ЗылI, зекIуэ ежьауэ жэщ къытехъуэри, епсыхащ. Iуащхьэ ирихьэлIати, шыр илъахъэри, езыр Iуащхьэм тегъуэлъхьащ:

 – Нэху сыкъыщекIынщ, – жери.

Сосрыкъуэ зыщIэлъ Iуащхьэрат лIым жэщыр щрихыр. Нэхущым деж пщIыхьэпIэ илъэгъуащ лIым. И нэгу щIокI: Сосрыкъуэ деж ихьэри зы шу еджа хуэдэщ:

Сосрыкъуэ зэраукIар (5)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

 «Сосрыкъуэ дыукIынщ, дымыукIмэ, езым дыIэщIэкIуэдэнущ», – жари нартхэ Сосрыкъуэ и ужь къихьащ.

 – Шурылъэс дыджэгунщ, – жари Хьэрэмэ Iуащхьэ ираджащ.

Шурылъэс ядэджэгури, нартхэ зэбгрилъэсыкIащ – Сосрыкъуэ къыпэлъэщын къахэкIакъым.

Сосрыкъуэ зэраукIар (4)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

«Шурылъэс дыджэгунущ», – жари Сосрыкъуэ нартхэм ираджащ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ кIуэри, шурылъэс зэдэджэгуащ. Шурылъэс зэдэджэгури, Сосрыкъуэ нартыжьхэр ирикъухьащ, я шыр къызэщIикъуэри къихуащ.

Жагъуэгъу къыхуэхъури, Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ нартхэм.

 – Хьэрэмэ Iуащхьэ жаншэрхъ къедгъэжэхынущ, – жари Сосрыкъуэ ираджащ.

Сосрыкъуэ зэраукIар (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ зэраукIарСосрыкъуэ ягъэкIуэдын мурад ящIащ нартхэм:

– Езым дыIэщIэмыкIуадэ щIыкIэ дывгъэукI, – жари.

И укIыкIэ хъунур къахуэгъуэтакъым, егупсысри.

Удым деж кIуэри жраIащ:

– Сосрыкъуэ и укIыкIэ хъунур къытхуэщIэ, – жари.

Сосрыкъуэ зэраукIар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ зэраукIар Сосрыкъуэ и бий нартхэр зэхуос. Иныжьхэри къраджэ. Сосрыкъуэ и псалъэ гуауэ хэт лъысами, Сосрыкъуэ и щIопщыр хэт техуами, Сосрыкъуэ и удын хэт ихьами– псори кърашалIэ. А зэхуэсахэр Сосрыкъуэ нытогие. А нартыжьхэр Сосрыкъуэм нытобгэ. Бгыр зыкъутэ иныжьхэми батэр ягъэш. Емышыж нартхэми псалъэ ягъэIу; иныжьхэр зэщIэуIуахэщи къопсалъэ:

Сосрыкъуэ зэраукIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ зэраукIарЖагъуэгъур и куэд хъури, Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ. ЛIыгъэкIэ къыпэлъэщынутэкъыми, Сосрыкъуэ езыкуни пэувыни къахэкIакъым и жагъуэгъухэм.

– Уэрсэрыжь Iэмал гуэр къытхуигупсысынщ,– жари Уэрсэрыжь деж кIуащ. Уэрсэрыжь жэщибл-махуиблхIэ гупсысэри мыр къажриIащ:

Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэрСосрыкъуэ и щытхъум имыгъаплъэ щыхъум, нартхэ Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ. Куэдрэ еща, мащIэрэ еща– Сосрыкъуэ и тIасхъапIи Тхъуэжьейм и тIасхъапIи къахуэхутакъым. И тIасхъапIэ къамыхутэмэ, яхуэукIынутэкъым. Уэрсэрыжь деж кIуащ нартхэр:

– Сосрыкъуэ и тIасхъапIэр къытхуэхутэ,– жари.

УджыпIэ Iуащхьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Хъудымыжь, нартхэ я гъукIэр, Iуащхьэ тегъуалъхьэри жейм хилъэфащ. Жеямэ, жэщибл-махуиблкIэ къызэщыужыртэкъым Хъудымыжь. Сосрыкъуэ, шууэ блэкIрэ пэт, Iуащхьэм жеяуэ телъ Хъудымыжь ирихьэлIащ. Бгъэдыхьэри еджащ– къыхуэгъэушакъым.

– Сэ уэ сыпхурикъункъэ!– жери Сосрыкъуэ Хъудымыжь ипхащ.

Жэщибл махуиблкIэ жейри, Хъудымыжь къызэщыужащ, къыдэплъейри Сосрыкъуэ къыIуплъащ.

УIэгъэ щыхъуам

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ, зекIуэ ежьауэ, уIэгъэ хъуащ. УIэгъэ хъуауэ къигъэзэжри, и щауэгъу деж щепсыхащ. И щауэгъур къеIэзащ– уIэгъэр хуэгъэхъужакъым. УIэгъэр е щекIуэм, и бысымыр къеупщIащ:

– Сыт уи Iэзэгъуэ?– жери.

– Си Iэзэгъуэр си анэм къыбжиIэнщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

Сосрыкъуэ и щауэгъур Сэтэней деж кIуащ, Сосрыкъуэ и хъыбар хуихьри.

Жагъуэгъум хуэфащэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIауэ, и жагъуэгъухэр къещэрт. Къещэ щхьэкIэ зэкъуэхуауэ заIэригъыхьэртэкъым, бэлэрыгъ и хабзэтэкъыми.

ЗекIуэ къикIыжауэ, Сосрыкъуэ нартхэ я Iэхъуэм гъуэгущхьэм щрихьэлIащ.

– Нартхэ я хъыбар къызжеIэ,– Сосрыкъуэ нартхэ я Iэхъуэм щыхьащ.

– Нартхэ я хъыбар сэ дэнэ щысщIэн: махуэм сыIэхъуэщ, жэщым сыхьэдэ хъурейщ,– къыжриIащ Iэхъуэм.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149