Псалъэжь: Нанэ хьэлыващIэ, дадэ кIэрыщIэн.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 21.08.2015 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204