Псалъэжь: ДыгъужьитI зы гъуэ изагъэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 02.08.2015 папщIэ

Зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIынт…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

ТхьэмпэМыщитI тхьэмпэхэр жыгым къызэрыпыхум йоплъри щылъхэщ.

— Сыту сыхуейт сэ зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIыну – мы тхьэмпэ къомыр пызыгъэпщIэж зи щхьэ лажьэ иIэм сеплъынт…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199