Псалъэжь: Джэдгын зи жагъуам и лащIэ къытокIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 31.07.2015 папщIэ

Адыгэ нарт эпосыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нарт Эпос

Нартхэр пелуанщ. Ауэ ахэр нобэрей гъащIэм дызыщрихьэлIэ пелуанхэм ещхькъым. Ахэр цIыхум и фантазием къыхэкIа лIыхъужьхэщ икIи абыхэм яхузэфIокI цIыхум и гупсысэ къудейкIэ къызыфIигъэщIыф псори. Уеблэмэ нартым и дуней къытехьэкIэри телъыджэщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 835