Псалъэжь: Iупэ зэв джей быхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 09.04.2015 папщIэ

Дыпылщи аращ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

— Нанэ, нанэ… щхьэ уи нэхэр аухуэду ин?36_33_14

— НэхъыфIу услъэгъун папщIэ.

— Нанэ, нанэ… щхьэ уи тхьэкIумэхэр ахуэду ин?

— НэхъыфIу узыхэсхын щхьэкIэ.

— НытIэ уи пэр щхьэ апхуэдизу кIыхь?

— Дэ дыпылщи аращ, цIыкIуэ…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 218