Псалъэжь: И щэ и ныбэ ихуэжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 20.03.2015 папщIэ

НэщIэбжьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Мырзэбэчт быным я нэхъыщIэр. Арат адэжь лъапсэр къызыхуэнар.И щхьэгъусэ Лузэрэ абырэ зы къуэрэ зыпхъурэ яIэт. Я щIалэ Аслъэнбэч бын нэхъыжьт. Къуажэм нэхъ хуэщIауэ, хэIэтыкIауэ зы унагъуэ дэсмэ, мыхэр етIуанэт. Мырзэбэч ахъырзэман гуэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 414