Псалъэжь: Кхъуэныжь уэлбанэ хэлъхуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 19.03.2015 папщIэ

Сетхьэлэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

1Псы лъабжьэм водолазым зыщригъасэу хэст. Доплъейри къелъагъу – и деж псынщIэ дыдэу щIалэ гуэр къокIуэ. Гужьейри нэхъ куууэ зыщIригъэмбырыуащ… ИтIани къокIуэ. Щымыхъужыхэм, псы лъабжьэм нэс щIотIысыкI. Ари къэсащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170