Псалъэжь: Къуажэ зиIэ нэф нэхърэ гухъу зыщIыф Iэшэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 18.03.2015 папщIэ

Дыгъуасэ унэм сыкъыщыкIуэжым си япэ хъыджэбз гуэр иту къэслъэгъуащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

1Дыгъуасэ унэм сыкъыщыкIуэжым си япэ хъыджэбз гуэр иту къэслъэгъуащ. КъызэплъэкIри, сыкъыщилъагъум, нэхъ псынщIэу кIуэн щIидзащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170