Псалъэжь: Уи гъуэгур бзэпсрэ уи псыр чэнжмэ, уехъулIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 16.03.2015 папщIэ

ТхакIуэр ягъэлъапIэу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий, ХьэкIуащэ Андрей, КхъуэIуфэ Хьэчим сымэ.

Хьэх Сэфарбий, ХьэкIуащэ Андрей, КхъуэIуфэ Хьэчим сымэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм иригъэкIуэ­кIащ «ДифI догъэлъапIэ» зыфIаща пщыхьэщхьэ. Ар теухуат тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий и творчествэм. 

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

Сэ зыкIэ щхьэгъусэфI сиIэщи…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

— Сэ зыкIэ щхьэгъусэфI сиIэщи,- захуегъэщIагъуэ хъыджэбзым и ныбжьэгъухэм.

— Сыт щхьэкIэ?

— Абы зеи щыгъупщэкъым дэпщэщми сыкъыщалъхуа махуэр, ауэ, итIани, илъэс дапщэ сыхъуми игу ириубыдэфкъым…

Нэгъабэ укъыщалъхуа махуэр зэрыбгъэлъэпIар сигу ирихьат…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

1— Нэгъабэ укъыщалъхуа махуэр зэрыбгъэлъэпIар сигу ирихьат. Мы гъэми дебгъэблагъэнкъэ?

— Мы гъэм сиIэнукъым сэ сыкъыщалъхуа махуэр…

— Сыт ахуэдизу уи жагъуэ хъуауэ щIыжыпIэр? Усымаджэура?

— Сэ сыкъыщалъхуар февралым и 29-ращ.

Топ джэгухэр зыгъасэм сабийхэм захуегъазэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

1Топ джэгухэр зыгъасэм сабийхэм захуегъазэ:

— Нобэ сыкъыщалъхуа махуэщ. ФытекIуэу тыгъэ схуэфщIыну сыщогугъ.

— УкъыкIэрыхуащ… дэ пыIэ къыпхуэтщэхуакIэщ…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 274