Псалъэжь: Узэфыгъуэ къыптокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 07.12.2015 папщIэ

Сэ сыщевгъажьэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Сэ си псэ закъуэм уэ сыщебгъажьэм
Уи мащIагъыр си гум къинащ,
Фэеплъ уэрэду уэ схуэбусари
Дзапэ уэрэду сэ къысхуэнащ.

Сыбдзэжьеящэщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Акъсырэ Залымхъан, Гъубжокъуэ Лиуан, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Акъсырэ Залымхъан)

Мэрем пщыхьэщхьэм къунтх зэфIызощIэ,
Щэбэтыр къихьэм, гъуэмылэ схуащI.
Тхьэмахуэ махуэм сыбдзэжьеящэщ
СымыIумахуэм, ауан сыкъащI.

Балладэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бицу Анатолэ, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Бицу Анатолэ)

Зэгуэр къыщихьэм ди щIым бий жагъуэр
Ихъумэу лъахэр ем ар пэуват.
Хэтт щхьэмыгъазэу ику дыдэ лыгъэм,
Дунейр сэлэтым къыщытеункIыфIам…

Адыгэ пшынэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Тхьэгъэзит Зубер, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Тхьэгъэзит Зубер)

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщIэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфIэкIуэдым,
Ди къыр пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Къэжэр Пётр, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 92