Псалъэжь: Зыпс ираш зэшыпхъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 06.12.2015 папщIэ

Ленэ дахэкIей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бахъуэ БетIал, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Бахъуэ БетIал)

Нарзан къабзэр зи Iуплъэгъуэ,
Нэхущ вагъуэшыр,
Шэджэмыщхьэ и пщыхьэщхьэу,
УсфIыхохьэ пкъым.

Уи цIэр Мадинэ хьэмэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Зи ныбжьэгъу пэжыр зыфIэкIуэдауэ,
Сэ къуажи къали къызощ.
Махуэл симыIэу укъызолъыхъуэ,
Сыщыпхуэзэнур дэпщэщ?

ПIалъэ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Кулиев Кайсын)

Си псэ закъуэу си дуней нэху,
УзипщIыхьу нэхухэр согъэщ.
Пщащэу щыIэм уэ ураIуэху
Сэ къысфIощIри си гур хогъэщI.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Борис, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

Хэку(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Джэдгъэф Борис)

Ди лъахэ дахэ, ди Хэку дыгъэ,
Псэм пэтщIу Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуитащ уэ Тхьэшхуэм лъа­пIэ­ны­гъэ,
Уоб­жьыфIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Къардэн Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1923)

Къардэн ХьэсэнКъардэн Хьэсэн 1923 гъэм мазаем и 23-м Шэджэм райо­ным хыхьэ Шэджэм Езанэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Екъуб къуажэ гъукIэт, и анэ Лъостэ пшынэ еуэрт. Арщ­хьэ­кIэ, бын пIынри, унэм ис нэ­хъыжьхэм якIэлъып­лъын­ри, колхоз лэжьыгъэри зи пщэм дэлъ бзылъхугъэм абы гу­лъытэшхуэ зэры­хуимы­щIы­­­фым къыхэкIкIэ, а и зэ­фIэ­кIым хигъэхъуэну Iэмал иIа­къым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 43