Псалъэжь: ГужьеигъуафIэ — унэхъугъуафIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 26.12.2015 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 61