Псалъэжь: Iуэху зи куэд шыгъэджэгу ещI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 21.12.2015 папщIэ

Дзыгъуэ шыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Усэхэр, Щоджэн Леонид

ДзыгъуэМэз гуэрым зы дзыгъуэ шыр щыпсэуауэ жаIэж. Дзыгъуэ шырыр, бынунагъуэм я нэхъыщIэти, тIэкIу ягъафIэурэ щыкIат, щхьэзыфIэфI хъуат. Зы гъэмахуэ жэщ гуэрым дзыгъуэ шырым уэрэдыжьыр жиIэу пкIэуэ-лъэуэ къежэжьащ:

Уари-нанэ,
Уари-на,
Зэи сэ
Сымышына…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 46