Псалъэжь: Къочэнджэщыр щIэнакIалъэ умыщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 18.12.2015 папщIэ

Зеиншафэщ уэрыншэ дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Уэс цIынэ къесагъащIэм лъэгуажьэкIэ сыхэувэри гъущI хъар щIыIэм си нэкIур кIэрыслъхьащ. Хъарым си Iэр дэсшийкIыурэ псэкIэ спэжыжьэ хъуа цIыхум сылъэIэсыну сыхэтщ. Ауэ ар сыт щыгъуи хуэдэу спэжыжьащэщ. Сэ сыкIэлъыIэбэху езыр IуокIуэт.

Уахъ урикъуэмэ, хъунущ, тIо!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Дудар Хьэутий

Уахъ урикъуэмэ, хъунущ, тIо!ЦIыхухэм адыгэ хабзэхэр Iэдэбу ягъэзащIэм, Уэсмэн дадэ игу хэхъуэрт, ямыгъэзащIэртэкъэ – и жагъуэ хъурт. И жагъуэ хъууэ къэмынэжу, ириубыдылIапэрти, игъэукIытэрт: «Адыгэ укъилъхуакъэ? Адэ-анэ уагъэсакъэ?»
Зыбжанэ щIауэ Уэсмэн зы щIалэ мыцIыху нэмысыншэ гуэрым хузэгуэпырт. ЩIалэр зэ лIыжь гуэрым и ижьырабгъум щыту, зэ фызыжь гуэрыр и сэмэгурабгъум щыту, зэи нэхъыжьитIым я зэхуакум дэтрэ зыщIыпIэ кIуэуэ уэрамым щрихьэлIэрт.

Сурэт къевгъэхьахэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сурэтхэр

Ди ныбжьэгъу лъапIэ!!!

Мы напэр сурэт сщIар е тесхар къыщызгъэнэнт жызыIэ дэтхэнэ зыми хуэдгъэхьэзыращ. Абы къыхэкIыу, адыгэбзэм теухуами, адыгэ фащэхэр ящыгъыу Нарт лIыхъужьхэрами, ди дуней, ди Хэку дахэр къызэрыщхэр, псэущхьэхэрами, гушыIэ зыхэлъ сурэтми сайтым, къезэгъынущ жыхуэпIэ дэтхэнэри къытеддзэнущ, зыщIар/тезыхар и гъусэу.

Щхьэ шэч къытепхьэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Дудар Хьэутий

Щхьэ шэч къытепхьэрэЩхьэбаринэ Къасбот къуажэ псом я унафэщIт. Ауэ ар езым я унагъуэм щыпыпхэт. Абы и фызым бжьыпэр щиубыдати, бэуапIэ къритыртэкъым. Иджы фызым и унафэкIэ унагъуэр псэурт.

Изолъхьэ сигу сынэмыкIуэну…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бещтокъуэ Хьэбас

Изолъхьэ сигу сынэмыкIуэну,
СыкIуэнкъым, — жысIэурэ сыщIокI.
БлокI зыталаи, сэ аргуэру
Уи деж сынакIуэу къысфIыщIокI.
ЖызоIэ быдэу: сынэсынкъым.
Сыносри – сыкъэкIуэнкъым фIэкI.
Зы дакъикъитху нэхъ сыщысынкъым,
Сигу ислъхьэм хъурэ сэ сыфIэкI!
Ущызмылъагъуи ущыслъагъуи –
СигукIэ узгъафIэурэ сыщос.
Апхуэдэу фIыщэу узолъагъури,
Сэ укъэсшэнуи сыныпщосхь.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 70