Псалъэжь: ЗыхамыIуэ мэтэджри мэпсчэIу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 11.12.2015 папщIэ

Удз гъэгъам дэгъужхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

И щIалэгъуэм цIыхубз гурыхьу щытауэ къыщIэкIынущ Даринэ. КъощIэ ар: цIыхубз псыгъуэ кIыхьыр сытым дежи гуфIэжу, дунейм къыщыхъу псори зыфIэхьэлэмэт сабийм хуэдэу и напщIэр Iэтарэ, и нитIыр къилындыкIыу, щIыфэ хужь щабэм хуэщIыхуфэу къызэпхырыщ лъынтхуэхэм, гурыщIэ щэхухэм кърахуэкI лъы пщтыр ирижэр и Iэпкълъэпкъым иджэгухьыу, къызэщIигъанэрэ нэкIущхьэплъ гуакIуэ къищIыу… Даринэ и ныбжьыр илъэс тхущIым фIэкIами, дэтхэнэ цIыхубзыщIэ цIыкIум пеуэфыну зэкIэлъыкIуэщ, къабзэлъабзэщ. Хъыджэбз Iэпкълъэпкъщ, лантIэщ.

Илэ герой щIамыщIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

ЗауэАр къыщыхъуар, щIалэ, Iукрайнэращ, Пэлтавэ деж.
Дивизыр дагъэувауэ Бидонэр къыдэплът. ИщхьэмкIэ къыщыщIидзауэ къехыурэ къокIуэ: хэт щотхъу, хэт еуб, хэти йошхыдэ. Къэсщ аби, Iэдакъэ жьауз ищIри, къызэплъащ. СыкъимыцIыхужыпIэр иIэт, грэжданыскэм дыздыхэтат, аби Iармэ иIыгъыу, сэ полъку сIыгъыу! Унафэ ещI, нафшэ мыр штабым жери. Штабым сашэри дызэбгъэдэсащ, Iэджэ дигу къэдгъэкIыжу, Iэджэм я щхьэфэ диIэбэу… Бидонэр кэняч йофэ, сэ, кэняч сыхуемыфэу, къущхьэ аркъэ софэ. Нэху щыри, дыщызыбгъэдэкIыжым:

Илэ емынэ шу къызэрыфIащар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ емынэ шу къызэрыфIащарЙоуэри, щIалэ, зауэм дыздэщыIэм, махуэ хуабэти, зызыкъуэздзэн жьауапIэ сымыгъуэту, си Iэкопэжь тIэкIур нэхъ куууIуэу къистхъури ситIысхьэжащ. Нэмыцэр зэ Iэтакэ къакIуэри, фIыуэ дыубэрэжьщ аби, етхужьэжауэ иджы етIуанэ къэкIуэгъуэм дежьэу арат.
Сыздэщысым, сигу къокI: «Уэлэхьи, мыбыхэм щIэх зыкъаужьыжу къытрамыгъэзэжын»,— жызоIэри, си шыплIэ пылимотыжьыр зэпкърызох згъэкъэбзэну. Зэпкърызох аби, фэтыджэным хэслъхьа къудейуэ Iэуэлъауэшхуэ къоIу. Сыкъыдэплъеймэ — «тигр» жыхуаIэ танкыжьым хуэдэ зы емынэ си занщIэр иIыгъыу къопщ…

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр-minУэлэхьи, щIалэ, дэри зыдмыгъэпIий щхьэкIэ, пэкIэ псы дефэу дыхэмыта а за-уэ кIуам! Сэри жысIэжын си куэдыкIейщ, псалъэ кIыхь сфIэфIкъым ахъумэ. Ухуейм уи фIэщ щIы, ухуэмейм умыщI, ауэ, Илэ жаIамэ, и цхьэфэцыр мытэджу зы нэмыцэ хэтакъым а зауэшхуэм и кIыхьагъкIэ. Си шыплIэ пылимотыр згъэуа нэужь, «уэлэхьи, ар зи шыплIэ пылимот къэуэкIэр Илэм!» жаIэу адэкIи мыдэкIи сыкъыщацIыхурт. «Си фэеплъу зехьэ!»— жиIэри Бидонэм къызитауэ арат а шыплIэ пылимотыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 162