Псалъэжь: ЗыптхьэщIмэ, нэху мэщ, уущмэ, гъуэгум хощI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 06.11.2015 папщIэ

Тхьэмокъуэ Бэрасбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэмокъуэ Бэрасбий

(1940-2010)

Тхьэмокъуэ БэрасбийТхьэмокъуэ Бэрасбий Гъумар и къуэр Шэджэм районым щыщ Шэджэм Езанэ къуажэм майм и 25-м 1940 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэм курыт еджапIэр къыщиуха нэужь, КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щоджэ. Ар къызэриухыу Пермь щылэжьэну ягъакIуэ. Абы Бэрасбий илъэсищкIэ Октябрьскэ район газет «Вперед» жыхуиIэм литсотрудникыу, зав. отделу, ответсекретару, редакторым и къуэдзэу щолажьэ. ИужькIэ ар Каменск-Уральск къыщыдэкI «Каменский рабочий» газетым и литературнэ лэжьакIуэщ, отделым и унафэщIщ, ответсекретарщ, редакторщ.

Мэзыхьэ Борис

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэзыхьэ Борис, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940)

Мэзыхьэ БорисМэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр 1940 гъэм апрелым и 7-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1947— 1958 гъэхэм Щхьэлыкъуэ курыт еджапIэм щоджэ.

КхъуэIуфэ Хьэчим (Бгъэнокъуэ Хь.)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КхъуэIуфэ Хьэчим, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940)

КхъуэIуфэ Хьэчим (Бгъэнокъуэ Хь.)КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1940 гъэм февралым и 10-м къыщалъхуащ. 1964 гъэм КъэбэрдейБалъкъэр университетыр къиуха нэужь, республикэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм я редакцэхэм, телевиденэм щылэжьащ. Хамэ къэрал ис ди хэкуэгъухэм культурэ и лъэныкъуэкIэ дыпыщIауэ щытынымкIэ Советскэ обществэм («Хэку» обществэ) Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм жэуап зыхь и секретару, партым и обкомым печатымкIэ, телевиденэмкIэ, радиомкIэ и секторым и унафэщIу, КъБР телевиденэмрэ радиомкIэ и къэрал комитетым и тхьэмадэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ. 1998 гъэм КъБР-м и ТхакIуэхэм я Союзыр зыуэ щызэгухьэжым абы и унафэщIу хахащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 121