Псалъэжь: Хэплъыхь Iыхьэншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 28.11.2015 папщIэ

Мэремкъул Ларисэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэремкъул Ларисэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1955)

Мэремкъул ЛарисэЖурналист, зэдзэкIакIуэ Мэремкъул Ларисэ Мухьэмэд и пхъур ноябрым и 13-м 1955 гъэм КъАССР-м и Дзэлыкъуэ (Нагорнэ) жылагъуэбэм хыхьэ Каменномост къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь Ларисэ 1973-1978 гъэхэм щеджащ Мэзкуу дэт А.М. Горькэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтым.

Мыкъуэжь Анатолэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мыкъуэжь Анатолэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1956)

Мыкъуэжь АнатолэМыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Аушыджэр къуажэм 1956 гъэм июным и 21-м къыщалъхуащ. 1973 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэ дыдэм щIэтIысхьэри, 1978гъэм къиухащ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетыр.

Емкъуж Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Емкъуж Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1955)

Емкъуж МухьэмэдЕмкъуж Мухьэмэд Хьэжысмел и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм майм и 1-м 1955 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1973-1975 гъэхэм Мухьэмэд Армэм къулыкъу щещIэ.

Жыкъуэ Гъумар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жыкъуэ Гъумар, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1954)

Жыкъуэ ГъумарЖыкъуэ Гъумар Бынэ и къуэр 1954 гъэм и январым и I-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм (Бабыгуей) къыщалъхуащ. 1962-1972 гъэхэм ар Сэрмакъ къуажэм дэт курыт еджапIэ етIуанэм щоджэ. Школ нэужьым 1972-1974 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ. 1975-1980 гъэхэм Гъумар лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ пэрытщ.

Хьэту Пётр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Хьэту Пётр

(1950)

Хьэту ПётрХьэту Петр Мацулэ и къуэр 1950 гъэм июным и 2-м Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм къыщалъхуащ. Абы дэт курыт еджапIэр къиуха нэужь, Налшык полупроводник заводым слесарь-наладчикыу илъэситIым щIигъукIэ щолажьэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 23