Псалъэжь: Нысэ Iейм унафэр унэм ирех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 27.11.2015 папщIэ

Зэгъэщтокъуэ Людмилэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэгъэщтокъуэ Людмилэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1950)

Зэгъэщтокъуэ ЛюдмилэЗэгъэщтокъуэЛюдмилэ Хьэмзэт и пхъур КъАССР-м и Лескен жылагъуэбэм хыхьэ Аргудан къуажэм мазаем (мазэхъуанэм — февралым)и 10-м 1950 гъэм къыщалъхуащ. Школ нэужьым ар щIэтIысхьащ Налшык дэт технологическэ техникумым.

Ацкъан Руслан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Ацкъан Руслан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1949)

Ацкъан РусланАцкъан Руслан Хьэсбот и къуэр Аруан районым щыщ Ерокъуэ къуажэм апрелым и 20-м 1949 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ курыт школыр къиуха нэужь, ар щIотIысхьэ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэм. Ар къеух 1972 гъэм. Абы иужькIэ Руслан щолажьэ Старэ Лэскэн (Анзорей) къуажэм и курыт школым, урысыбзэмкIэ иригъаджэу.

Бемырзэ Мухьэдин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бемырзэ Мухьэдин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1948-2007)

Бемырзэ МухьэдинБемырзэ Мухьэдин Хьэмид и къуэр 1948 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. 1966 гъэм курыт еджапIэр, 1972 гъэм Къэрэшей-Шэрджэс къэрал пединститутыр къиухащ. А илъэс дыдэм Бемырзэм къуажэм дэт курыт еджапIэм лэжьэн щыщIидзэри адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ сабийхэм яригъэджащ, 2007 гъэм дунейм ехыжыху.

Балъкъыз Батий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъыз Батий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1948)

Балъкъыз БатийБалъкъыз Батий Iэсхьэд и къуэр 1948 гъэм июлым и 15-м Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

Къуныжь ХьэIишэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къуныжь ХьэIишэт, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1948)

Къуныжь ХьэIишэтКъуныжь ХьэIишэт Мурадин и пхъур 1948 гъэм майм и 10-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

ХьэIишэт и сабиигъуэр щекIуэкIащ литературэр, тхылъыр фIыуэ зыщалъагъу и анэшхуэм и деж.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 59