Псалъэжь: Уи бынрэ уи благъэрэ умыбж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 25.11.2015 папщIэ

Уэрэзей Афлик

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Уэрэзей Афлик

(1947)

Уэрэзей АфликУэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм 1947 гъэм ноябрым и 23-м къыщалъхуащ. 1965 гъэм къуажэ школыр къиухащ. 1966 гъэм къыщыщIэдзауэ 1968 гъэм нэсыху Афлик дзэм къулыкъу щещIэ.

Джэрыджэ Арсен

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэрыджэ Арсен, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1947)

Джэрыджэ АрсенДжэрыджэ Арсен Хьэнэхъу и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ 1947 гъэм сентябрым и 26-м. Бынунагъуэшхуэм щыщ щIалэ цIыкIур адэм дэIэпыкъуэгъу хуэхъуу, унагъуэм щысэбэпу къэтэджащ.

Тхьэгъэзит Юрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэгъэзит Юрэ

(1947)

Тхьэгъэзит ЮрэКритик, литературовед Тхьэгъэзит Юрэ Мухьэмэд и къуэр Тэрч районым хыхьэ Терекскэ (Болътей) къуажэм 1947 гъэм апрелым -и 9-м къыщалъхуащ. Школ нэужьым Дзэм къулыкъу щищIащ. Абы иужькIэ, 1969 гъэм КъБКъУ-м щIотIысхьэри историко-филологическэ факультетыр 1972 гъэм къеух.

Бицу Анатолэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бицу Анатолэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1946)

Бицу АнатолэБицу Анатолэ Мурат и къуэр 1946 гъэм июлым и 26-м Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1965 гъэм ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмрэ, урысыбзэмрэ литературэмрэ я отделенэм щIотIысхьэ, ещанэ курсым щIокIри А. М. Горькэм и цIэр зезыхьэу Москва дэт Литературнэ институтым щоджэ.

«Псэм и щэху»-р къыщывгъуэтыныр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, ХъыбарыщIэхэр

Кумыщ Маринэ. Псэм и щэху.2015Куэд щIакъым Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р дунейм къызэрытехьэрэ. Нэхъапэ фыкъызэрызгъэгугъащи, фи пащхьэ къизолъхьэ а тхылъыр…

Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р къипхыфынущ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161