Псалъэжь: Къуэ зимыIэ адэр нысэлъыхъу ежьэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 23.11.2015 папщIэ

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд

(1946)

ХьэфIыцIэ МухьэмэдТхакIуэ, журналист, общественна лэжьакIуэ цIэрыIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр 1946 гъэм мартым и 30-м Бахъсэн районым щыщ Зеикъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэм дэт курыт еджапIэр 1965 гъэм къиухри КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щыщ адыгэ-урыс отделенэм щIэтIысхьащ икIи ар къиухащ 1970 гъэм.

Гъут Iэдэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъут Iэдэм, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1944)

Гъут IэдэмГъут Iэдэм Мухьэмэд и къуэр Советскэ районым щыщ Аушыджэр къуажэм 1944 гъэм июлым и 24-м къыщалъхуащ. 1963 гъэм къуажэ школым класси 10-р къыщеухри Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и мэкъумэшхозяйственнэ факультетым щIотIысхьэ. 1964 гъэм ар историко-филологическэ факультетым кIуэжащ, урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ отделенэм щеджэну.

Къэшэж Иннэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэшэж Иннэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1944-2000)

Къэшэж ИннэКъэшэж Иннэ Инал и пхъур Москва къалэ февралым и 13-м 1944 гъэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ абы щыпсэухэмрэ усэ куэд тезыухуа, зэдзэкIакIуэ Iэзэу щыта Къэшэж Иннэ адыгэ усакIуэу къалъытэ, зэрытхэу щытар урысыбзэми. 1972 гъэм Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературнэ институтыр Москва къыщиухащ. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 1967 гъэ лъандэрэ хэтащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 77