Псалъэжь: ГушыIэкIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 22.11.2015 папщIэ

Бещтокъуэ Хьэбас

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бещтокъуэ Хьэбас, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1943)

Бештокъуэ ХьэбасБещтокъуэ Хьэбас Къэрней и къуэр Ислъэмей (абы щыгъуэ Къызбрун 2-нэкIэ еджэу щытащ) къуажэм 1943 гъэм июным и 5-м къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и урыс-адыгэ отделенэм щIотIысхьэ, иужькIэ Москва дэт университетым журналистикэмкIэ и факультетым зрегъэдзыжри, ар 1968 гъэм фIы дыдэу къеух. Ди республикэм къигъэзэжа нэужь, Бещтокъуэм лэжьапIэ зыбжанэ зэблихъуащ, Москва игъэзэжри аспирантурэми щеджэжащ.

Тхьэзэплъ Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэзэплъ Хьэсэн

(1943)

Тхьэзэплъ ХьэсэнТхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан куейм щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1943 гъэм майм и 5-м къыщалъхуащ.

1972гъэм КъБКъУ-м и мэкъумэшхозяйственнэ факультетыр къиухащ. 1974 гъэм къиухащ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Литературнэ институтыр. А гъэм къыщыщIэдзауэ Хьэсэн Аруан райкомым щолажьэ.

Мэржэхъу Мухьэмэд (Адыгов Тенгиз)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэржэхъу Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1943)

Мэржэхъу Мухьэмэд (Адыгов Тенгиз)Мэржэхъу Мухьэмэд Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ куейм щыщ Зольскэ къуажэм 1943 гъэм майм и 5-м къыщалъхуащ.

1959-1964 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым радиовещанэмрэ телевиденэмкIэ и Комитетым и хорым, къэрал уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ я хорым и артисту лэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184