Псалъэжь: Джэдым фэнд кIэрыщIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 20.11.2015 папщIэ

Бейтыгъуэн Сэфарбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн Сэфарбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1942)

Бейтыгъуэн СэфарбийБейтыгъуэн Сэфарбий Нэхьмэн и къуэр Зольскэ районым хыхьэ Каменномост къуажэм 1942 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щегъэжьауэ ар лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ пэрытащ. Апхуэдэу, 1966 гъэ пщIондэ Сэфарбий щылэжьащ Дорожно-строительнэ участкэм, Налшык дэт IэфIыкIэ фабрикэм рабочэу. Зэрылажьэм хуэдэурэ, Бейтыгъуэн Сэфарбий заочнэу щIотIысхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. И щIэныгъэр, и зэфIэкIыр къалъытэри, ар 1966 гъэм я къуажэм дэт курыт еджапIэм тхыдэмкIэ и егъэджакIуэу, классщIыб, школщIыб лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынымкIэ директорым и къуэдзэу лэжьэну ирагъэблагъэ.

Къущхьэунэ Алексей (Т. Муратов)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къущхьэунэ Алексей, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(Т. Муратов)

(1942)

Къущхьэунэ Алексей (Т. Муратов)Къущхьэунэ Алексей Шагъир и къуэр Тэрч районым хыхьэ Урожайнэ къуажэм 1942 гъэм апрелым и

12-м къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, ар щIотIысхьэ ухуакIуэхэр щагъэхьэзыр Налшык дэт училищэм. Ар къеухри пIалъэкIэ Налшык къалэ щекIуэкI ухуэныгъэхэм щолажьэ. ИужькIэ Къущхьэунэр КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щоджэ, дзэм къулыкъу щещIэ.

Сонэ Абдулчэрим

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сонэ Абдулчэрим, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1942)

Сонэ АбдулчэримСонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн куейм щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ

1942гъэм февралым и 28-м. Къуажэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961-1964 гъэхэм Налшык станок заводым токару щолажьэ.

Дыгъужь Къурмэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дыгъужь Къурмэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1941-1984)

Дыгъужь КъурмэнДыгъужь Къурмэн Бахъсит и къуэр Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хъумэрэныжь къуажэм 1941 гъэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Тхыдэм щыцIэрыIуэ Хъумэрэн къалэжьым и лъабжьэм, «данэ гъуэгукIэ» еджэрэ, Европэмрэ Азиемрэ зэрипхыу чэруан кIуапIэу щыта гъуэгубгъум, Псыжьыщхьэ деж, щыIэщ а адыгэ къуажэр. Курыт еджапIэр къиуха нэужь Къурмэн пIалъэкIэ щолажьэ я къуажэм щызэхэт колхозым.

Гъэунэ Борис

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъэунэ Борис, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1941)

Гъэунэ БорисГъэунэ Борис сабий ныбжьым иту зыхищIащ анэдэлъхубзэм и IэфIыр. АбыкIэ псом япэу тхакIуэм фIыщIэ зыхуищIыр и школ щIэтIысхьэгъуэ нэмысауэ еджэкIэрэ тхэкIэрэ къезыгъэщIа, нарт хъыбархэм фIы дыдэу щыгъуазэ и анэ шыпхъу нэхъыщIэ ГуфIэжыкъуэ (Щокъарэ ) Шунэщ.

Анзор Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Анзор Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940-1995)

Анзор МухьэмэдАнзор Мухъэмэд Хьисэ и къуэр I940 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым. Илъэс куэдкIэ «Ленин нур» (иджыпсту «Черкес хэку») газетым, журналистикэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 88