Псалъэжь: Есэ сэгъейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 16.11.2015 папщIэ

Iутыж Борис

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Iутыж Борис, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940-2008)

Iутыж БорисИджырей адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и къуэр 1940 гъэм Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. БалигъыпIэм иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къыщиухащ.

Къумыкъу Мэмдухь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къумыкъу Мэмдухь, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940)

Къумыкъу МэмдухьКъумыкъу Мэмдухь Хьэсэн и къуэр 1940 гъэм августым и 10-м Сирием щыщ Хъышней адыгэ къуажэм къыщалъхуащ. Хъышнейри адрей адыгэ къуажэхэу Къунейтрэ къалэм и Iэхэлъахэхэм исахэри 1967 гъэм хьэрып-журт зауэм и мафIэм хисхьащ. Мэмдухь щIалэ дыдэу и нэгу щIэкIащ а зауэр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107