Псалъэжь: Псапэ куэд хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 05.10.2015 папщIэ

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, Нарт Эпос, ХъыбарыщIэхэр

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.

Зегъэш пшагъуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Усэхэр, ЩоджэнцIыкIу Нурий

ПщэдджыжькIэ ди шыгъуэгум
ПIыщIауэ пшагъуэм зыщегъэш,
КъыпфIощI ешауэ дыгъэр,-
И гъуэгум кIэщIу зыкъегъэш.

Уэсэпсыр тхъуащи жэпу,
Къулъшыкъу нэсыхукIэ пщIантIэм дэлъщ.
Къудамэ щхьэкIэм дэпу
Зэрыджэ хъуари пцIанэу фIэлъщ.

Къэщта бзу быну, жыгхэм
«Хьэндырабгъуэ» гъуэжьхэр къапощэщ,
УзэплъэкIыну пхущIэмыхьэу,
Пщыхьэщхьэр къосри мэхъур жэщ.

Гум хуабэр фIэIэфI хъуащи,
Ди щIыбыр дыгъэм идогъэу.
Бещтоужьри (север, ищхъэрэ) зэзэмызэ
ДурэшплIэрэшхэм щызэблоу.

Иджы бэкхъыщхьэм къэбхэр
Къоплъых я ныбэр къагъэпщауэ.
Пшэ быбхэр уафэ гъунэм
Хъыринэ щощIэ, жьы щIэпщауэ.

БжьыхьэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Елберд Хьэсэн, Усэхэр

Фэхъуэжу уафэм зеуфэ,
Ди дыгъэм и фэр пихуащ,
Махуэ кIыхь хуабэу щытахэр
КIэщIу, щIыIэбжьу къэнащ.

Пхъэхуей лъабжьэшхуэр макъыншэу,
Уджэфыпауэ (джафэ дыдэ хъуауэ) йогъых,
Хы утхъуагъэфэу пшагъуэбэр
Къуалэбзу цIыкIухэм зэпхах.

ХэткIи гуфIэгъуэу щытауэ
Удзхэр жэп щIагъым щофагъуэ,
Губгъуэ нэщIахэм даущу (Iэуэлъауэу)
ЩыIэжкъым нобэ теслъагъуэ.

ИЦымахуэпежьэу ищхьэрэм
ДыкъещI кIуэ пэтми жьапщапIэ,
Пщэдей борэнхэм щихъумэу,
Уэс щIакIуэр щIанэм (бжьыхьэсэ къэкIа) трепIэ.

Бжьыхьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Усэхэр

ЩхьэрутIыпщ былыму,
Пшагъуэм къеджэдыхьыр,
Гъэужьхэм епэму,
ЩIым зыщехущыхьыр.

Дыгъэми къит хуабэр
Зэрегъэзэхуапэ,
БзийкIэ, хуэдэу япэм,
ЩIылъэр имыхуапэ.

Уафэм махуэ къэскIэ
Нэщхъыр зэхеуфэ,
Темыуж уэшхыпскIэ
ЩIылъэр ирегъафэ.

ДаIуэт… уи гугъэнущ
Хъуа дунейр щхьэхынэ,
Iэпэр щIэуагъэнущ —
Щымщ къуалэбзу пшынэр.

Жыгхэм загъэсысри
ПщIащэр бацэу япхъыр,
Къуршым уэс къыщосри,
Къашэ щIымахуэпхъэр.

Ди колхозхэм гъавэр
Iуахыжащи бэву,
Хуашэ ялъысахэр
Колхозхэтхэм хьэвэу.

Фемызэшыт, маржэ,
Уэсыр къесыхункIэ,
Бэвыр, пщIэ зыхуащIхэ,
Губгъуэм къифшыжыхукIэ.

Жэбагъы и хъуэхъуэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Къетыкъуэ Аслъэнбэч чэщанэ иригъэщIат, лIэмэ, абы щIалъхьэну. Чэщанэр зэраухам щхьэкIэ Аслъэнбэч тхьэлъэIу иригьэщIауэ цIыхур зэхэтт, ефэ-ешхэу.
Плъэхэри шу гуэр къехыу къалъэгъуащ. А зэманым хабзэт тхьэлъэIум зыри бламыгъэкIыуи, Къетыкъуэ Аслъэнбэч жиIащ:
— ФыкIуи мо шур къевгъэблагъэ!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 681