Псалъэжь: Бэлэрыгъи Iыхьэр хьэм фIешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 31.10.2015 папщIэ

Жылэтеж Сэлэдин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жылэтеж Сэлэдин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940)

Жылэтеж СэлэдинЖылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр Аруан районым щыщ Арщыдан къуажэм 1940 гъэм январым и 18-м къыщалъхуащ. Ар зыхалъхуари зыхапIыкIари адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Сэлэдин 1948 гъэм я къуажэ дэт курыт еджапIэм щIэтIысхьащ. Япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ щIэныгъэм гу хуэзыщIа щIалэ гурыхуэ цIыкIур еджэным дихьэхри, курыт еджапIэр 1959 гъэм къиухыху, щапхъэ къигъэлъагъуэу еджащ.

КIэмыргуей Толэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIэмыргуей Толэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1939-2007)

КIэмыргуей ТолэКIэмыргуей Толэ Жантемыр и къуэр Дзэлыкъуэ куейм щыщ Малкэ къуажэм 1939 гъэм августым и 3-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, лэжьапIэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытащ. 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ 1969 гъэм нэсыху Малкэ шы завод № 34-м щыIэ Приречнэ курыт еджапIэм лаборанту щылэжьащ. 1969 гъэ лъандэрэ нобэм къэсыху КIэмыргуейр япэ щIыкIэ библиотекэм и унафэщIу иужькIэ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу мэлажьэ, бзэмрэ литературэмрэ класс нэхъыжьхэм щрегъэдж. Толэ классщIыб лэжьыгъэмрэ гъэсэныгъэмкIэ директорым и къуэдзэу лэжьащ илъэс куэдкIэ. КъБКъУ-м и филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэр заочнэу къеух 1975 гъэм. Иджыпстуи Толэ а курыт еджапIэ дыдэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щыегъэджакIуэщ. КIэмыргуейр ТхакIуэхэм я союзым 1991 гъэ лъандэрэ хэтщ.

Мэлбахъуэ Елберд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлбахъуэ Елберд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1939-2010)

Мэлбахъуэ ЕлбердТхакIуэ, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Мэлбахъуэ Елберд Тимборэ и къуэр 1939 гъэм апрелым и 2-м Грознэ къалэм къыщалъхуащ. Ар Налшык къалэ и курыт еджапIэхэм щеджащ. Школ нэужьым, 1956 гъэм Елберд МГУ-м щIотIысхьэри 1961 гъэм журналистикэмкIэ факультетыр къыщеух. ЗыщIэхъуэпса IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта щIалэр 1961-1968 гъэхэм «Кабардино-Балкарская правда» газетым щолажьэ. И творческэ зэфIэкIыр 1968-1969 гъэхэм щегъэлъагъуэ КъэбэрдейБалъкъэр телевиденэм. ИужькIэ Елберд 1969-1978 гъэхэм ТАСС-м КъБАССР-мкIэ и корреспонденту мэлажьэ. Зи къалэмыр жан, еш зымыщIэ журналистыр1979-1984 гъэхэм Омскэ областым ягъакIуэри «Известия» газетым и корреспонденту щолажьэ.

Джэдгъэф Борис

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Борис, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

Джэдгъэф БорисДжэдгъэф Борис Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Аргудан къуажэм 1938 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Къуажэ курыт еджапIэ нэужьым абы къиухащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ факультетыр, щалъхуа жылэм игъэзэжри бзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу лэжьащ, курыт еджапIэм и директору куэдрэ щытащ. Абы иужькIэ ар щылэжьащ партым и Аруан райкомым инструктору, пропагандэмрэ агитацэмкIэ отделым и унафэщIу, партым и райкомым и япэ секретару.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 193