Псалъэжь: Iуэху зэхэмыбз щхьэгъэузщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 30.10.2015 папщIэ

Къэжэр Хьэмид

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэжэр Хьэмид, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

Къэжэр ХьэмидКъэжэр Хьэмид ХьэтIутIэ и къуэр Бахъсэн районым щыщ Ислъэмей къуажэм 1938 гъэм сентябрым и 15-м къыщалъхуащ. 1946 гъэм къыщыщIэдзауэ къуажэ школым щеджащ. 1957 гъэм КъБКъУ-м щIотIысхьэри ар ехъулIэныгъэкIэ 1962 гъэм къеух. 1962-1965 гъэхэм Хьэмид адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и аспирантурэм щоджэ. 1967 гъэм бзэщIэныгъэхэмкIэ кандидат цIэр къыфIащ.

АфIэунэ Лиуан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АфIэунэ Лиуан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

АфIэунэ ЛиуанАдыгэ сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм июлым и 20-м 1938 гъэм къыщалъхуащ. 1946 гъэм школым щIэтIысхьэри 1953 илъэсибл классыр къыщиухащ. 1957-1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

Хьэх Сэфарбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Хьэх Сэфарбий

(1938)

Хьэх СэфарбийХьэх Сэфарбий Хьид и къуэр Совет (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1938 гъэм майм и 20-м къыщалъхуащ. Ар 1945 гъэм къуажэ школым щIэтIысхьэри, 1955 гъэм къиухащ. ИтIанэ Сэфарбий колхозым лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр щигъэзащIэу зыкъомрэ хэтщ, иужькIэ Налшык бухгалтер щагъэхьэзыр еджапIэм щоджэ.

Къандур Мухьэдин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къандур Мухьэдин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

Къандур МухьэдинТхакIуэ, режиссер, щIэныгъэлI Къандур Мухьэдин Иззэт и къуэр Иордан къэралым и щыхьэр Амман мартым и 6-м 1938 гъэм къыщалъхуащ.

Мухьэдин илъэс пщыкIублым иту и адэ-анэм хуит ящIащ Америкэм (США-м) щеджэну. Индианэ штатым абы къыщиухащ колледжри университетри.

Мыжей Михаил

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мыжей Михаил, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-1992)

Мыжей МихаилМыжей Михаил Исмэхьил и къуэр 1937 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетыр къиухащ. 1962-1966 гъэхэм Къэрэшей-Шэрджэс радиом, иужькIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щылэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 196