Псалъэжь: Джэд пэтрэ мэулъэпхъащэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 29.10.2015 папщIэ

КIэщт Мухьэз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIэщт Мухьэз, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937)

КIэщт МухьэзКIэщт Мухьэз Хъусин и къуэр Прохладнэ районым щыщ Къэрэгъэш къуажэм 1937 гъэм декабрым и 25-м къыщалъхуащ. 1956 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэм ар ираджащ дзэм къулыкъу щищIэну. Армэм здэщыIэм ар иджыри елэжьырт школым щIэсу къызыщIидза и лэжьыгъэм усэ тхыным, ар къехъулIэрт адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Мыбы и тхыгъэхэм щыщхэр къытрадзауэ щытащ Новосибирскэ военнэ округым и газет напэкIуэцIхэм 1957-1958 гъэхэм. Абы къищынэмыщIауэ, «Красноярская правда», «Заря востока», Туркменистаным и военнэ округым и газетхэм, «Iуагцхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Ленин гъуэгу» газетым.

Брай Адэлбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Брай Адэлбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-2005)

Брай АдэлбийБрай Адэлбий Хьэлым и къуэр 1937 гъэм июлым и 13-м Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетыр 1959 гъэм къиухащ, иужькIэ илъэс куэдкIэ республиканскэ тхылъ тедзапIэм редактору щылэжьащ.

ХьэцIыкIу Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэцIыкIу Хьэсэн

(1937-2000)

ХьэцIыкIу ХьэсэнХьэцIыкIу Хьэсэн Мухьэмэд и къуэр 1937 гъэм майм и 10-м Аруан районым хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1994гъэм къуажэ школым щIэтIысхьэри епщIанэ классыр къиухыху щеджащ. Школым щыщIэса илъэсхэм Хьэсэн литературэмрэ сурэт щIынымрэ нэхъ дахьэхыу щытащ. 1956-1959 гъэхэм Совет Армэм къулыкъу щищIащ, къэрал гъунапкъэхэр зыхъумэм яхэту. Службэ нэужьым Налшык къалэ зы илъэскIэ связым щыхуоджэри лэжьэн щIедзэ. Лэжьыгъэм къыщыдэхуэ зэманхэм скульптурнэ мастерскойхэм кIуэуэ, тхакIуэ, усакIуэхэр зэригъэцIыхуурэ йокIуэкI. ИужькIэ музыкальнэ театр къызэIуахам и директор сурэтыщI Темыркъан Володя и унафэкIэ а театрым старшэ бутафору щылэжьэну ирагъэблагъэ. Зэрылажьэм хуэдэурэ самодеятельнэ сурэтыщI еплъыныгъэхэм и лэжьыгъэ щигъэлъагъуу хуожьэ. Хьэсэн и зэфIэкIыр къэзылъыта Дом творчествэм ар мазэкIэ Москва ягъакIуэр, абы сурэтыщIIэзэхэр къыкIэлъыплъурэ и IэщIагъэм хегъахъуэ. ИЗО студие къызэIуихыну хуитыныгъэ зэриIэ тхылъыр иIыгъыу къегъэзэж.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 91