Псалъэжь: Ахъшэр уи жып илъу IэфIу уигъэжейркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 27.10.2015 папщIэ

Журт Биберд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Журт Биберд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-2003)

Журт БибердЖурт Биберд Къумыкъу и къуэр Советскэ районым (иджы Шэрэдж районщ) хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм апрелым и 19-м къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Биберд сабиигъуэ дахи, щIалэгъуэ тыншыгъуи иIауэ жыпIэ хъунукъым. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэри зыхалъхуа зэманыр хьэлъэу зэрыщытамрэ и адэ-анэр пасэу фIэкIуэду зеиншэу къызэрыхъуамрэщ.

Къэрмокъуэ Хьэмид

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937)

Къэрмокъуэ ХьэмидЛъэпкъ литературэр зым и IэдакъэщIэкIкъым, абы и лъабжьэгъэтIылъ, зи цIэ хэIущIыIу хъухэм нэмыщI, абы и зыужьыныгъэм тхакIуэ-усакIуэ, щIэныгъэлI куэд псэемыблэжу хуолажьэ, яхузэфIэкI хуащIэ. Куэдрэ я цIэ кърамыIуэми, абыхэм языхэзми пщIэ хуэщIыпхъэщ, къелэжь, лъэпкъым хуищIэр гъэкIуэдын хуейкъым. Апхуэдэщ щIыхь лъагэ зыхуэфащэ, илъэс щэщIым щIигъуауэ адыгэ литературэм щылажьэ Къэрмокъуэ Хьэмид. ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ фIыуэ зыщIэ Къэрмокъуэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн зыбжанэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ, ахэр IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ я Iуэху нэхъыщхьэхэм теухуащ икIи куэд щIауэ хэкум и тхылъеджэхэм гунэс ящыхъуащ.

Гъубжокъуэ Лиуан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-1988)

Гъубжокъуэ ЛиуанГъубжокъуэ Лиуан Мухьэмэд и къуэр февралым и 23-м 1937 гъэм Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэм щыщ адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1944-1954 гъэхэм Жэмтхьэлэ курыт еджапIэм щоджэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 333