Псалъэжь: Хьэрэ пэт и къуажэжь ибгынэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 26.10.2015 папщIэ

Бахъуэ БетIал

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бахъуэ БетIал, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1935-1997)

Бахъуэ БетIалБахъуэ БетIал ТIрашэ и къуэр 1935 гъэм декабрым и 12-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. ПэщIэдзэ щIэныгъэр Бахъуэм я къуажэ курыт еджапIэм щызэрегъэгъуэт. Абы ебланэ классыр къиухыху щоджэ.

Къэжэр Петр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэжэр Пётр, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1935)

Къэжэр ПетрКъэжэр Петр Хьэиб и къуэр Тэрч районым хыхьэ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1935 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Ар щеджащ республиканскэ школ-интернатым. 1954 гъэм къиухри, а гъэ дыдэм Налшык дэт Къэрал пединститутым и историко-филологическэ факультетым и отделенэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щыхуеджэм щIэтIысхьащ.

Къуэдзокъуэ Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Хьэсэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1935-1996)

Къуэдзокъуэ ХьэсэнКъэбэрдей-Балъкъэрым культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэу щыта Къуэдзокъуэ Хьэсэн Алисахь и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1935 гъэм февралым и 18-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

Щоджэн Леонид

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Щоджэн Леонид

(1935)

Щоджэн ЛеонидЩоджэн Леонид Сулеймэн и къуэр 1935 гъэм январым и 28-м Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1944-1954 гъэхэм курыт еджапIэм щоджэ.

1954-1957 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

1957-1961 Донбасс шахтэхэм щолажьэ.

1966гъэм Леонид КъБКъУ-м и историческэ отделенэр заочнэу къеух. ИужькIэ а IэщIагъэм щрилэжьащ Къулъкъужын къуажэм, Бахъсэн къалэм.

1974 гъэм щегъэжьауэ КъБКъУ-м щолажьэ. Дызэрыт зэманым КъБКъУ-м и музейм и унафэщIщ.

И педагогическэ лэжьыгъэм псэ хьэлэлкIэ зэрыбгъэдэтам папщIэ Леонид къыхуагъэфэщащ «За доблестный труд» медалыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 140