Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 23.10.2015 папщIэ

Щамырзэ Iэмырбий (Хьэмэдэ Мэжид)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Щамырзэ Iэмырбий

(1933-2005)

Щамырзэ Iэмырбий (Хьэмэдэ Мэжид)Щамырзей Iэмырбий ПIатIэ и къуэр 1933 гъэм сентябрым и 25-м Тэрч районым щыщ Хьэмидей (ХьэпцIей) къуажэм къыщалъхуащ.

1940-1948 гъэхэм къуажэ илъэсибл школыр къеухри Республиканскэ школ-интернатым и еджэныгъэр щыпещэ. 1956 гъэм Iэмырбий къеух Азово-Черноморскэ институт механизации и электрофикации сельского хозяйства жыхуиIэр.

Бозий Людин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бозий Людин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1933-2007)

Бозий ЛюдинБозий Людин Iэмин и къуэр августым и 27-м 1933 гъэм Аруан районым хыхьэ Жанхъуэтхьэблэ (Псыгуэнсу) къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къьпцалъхуащ. IэфIакъым Людин и сабиигъуэр. Ар илъэсий щрикъум Хэку зауэшхуэр къэхъейри, абы цIыхубэм хьэзабу ятрилъхьар ядигуэшащ. 1952 гъэм я къуажэм дэт курыт еджапIэр къеухри, а гъэ дыдэм Къэбэрдей къэрал педагогическэ институтым и физико-математическэ факультетым щIотIысхьэ. Ар 1956 гъэм къиухри щалъхуа къуажэм игъэзэжащ егъэджакIуэу.

КIурашын БетIал

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIурашын БетIал, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1932-2001)

КIурашын БетIалЛитературовед, зэдзэкIакIуэ, тележурналист Iэзэ КIурашын БетIал Мухьэмэд и къуэр Дзэ-лыкъуэ районым щыщ Дзэлыкъуэкъуажэ 1932 гъэм июлым и 18-м къыщалъхуащ.
1939-1949 гъэхэм къуажэ школым щеджащ. ИлъэскIэ Дзэлыкъуэ район связым и конторэм щылэжьащ.

Елмэс Аулдин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Елмэс Аулдин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1932-1997)

Елмэс АулдинЕлмэс Аулдин МатIу и къуэр Бахъсэн районым щыщ Ислъэмей къуажэм 1932 гъэм декабрым и 21-м къыщалъхуащ.
1950 гъэм къыщыщIэдзауэ 1954 гъэм нэсыху Налшык дэт пединститутым и физико-математическэ отделенэм щоджэ. 1954-1956 гъэхэм аспирантурэм щоджэ.

Балъкъэр (Къэбэрдей) Фоусэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъэр Фоусэт, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1932-2009)

Балъкъэр (Къэбэрдей) ФоусэтАдыгэ лъэпкъым и япэ цIыхубз усакIуэ, Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур Бахъсэн районым щыщ Къпцбэч къуажэм 1932 гъэм мартым и 27-м къыщалъхуащ.

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр (Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

***

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр,

Уи сурэтырщ Iэнкун сызыщIар.

СфIощIыр, дауи, иджы къыстехьэлъэ

Узмылъагъум, къызэптами ар…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 76