Псалъэжь: ЦIыхугъэ зиIэ и хьэ сыкъишх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 22.10.2015 папщIэ

ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

(1932-1999)

ШэджыхьэщIэ ХьэмыщэШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ TIpy и къуэр Тэрч районым щыщ Урожайнэ къуажэм мартым и 18-м 1932 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр 1951 гъэм къиухащ. А гъэм къыщыщIэдзауэ 1954 гъэм нэсыху дзэм къулыкъу щещIэ. И хэкум къигъэзэжа нэужь, Хьэмыщэ Тэрч районым и комсомол комитетым и отделым и унафэщIу мэлажьэ, къуажэ школым физкультурэмкIэ щрегъаджэ.

МэшбащIэ Исхьэкъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: МэшбащIэ Исхьэкъ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1931)

МэшбащIэ ИсхьэкъМэшбащIэ Исхьэкъ Пщымахуэ и къуэр 1931 гъэм Краснодар крайм хыхьэ Щхьэщэхужь (Урупскэ) къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм щIэсу тхэн щIэзыдза щIалэр егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру Мейкъуапэ дэт училищам щеджащ, иужькIэ Москва М. Горькэм и цIэр зезыхьэ институтыр къыщиухащ.

МэшбащIэ Исхьэкъ лэжьапIэ IэнатIэ зыкъом зэрихъуэкIащ, ауэ литературэр зэи IэщIыб ищIакъым. 1983 гъэм къыщыщIэдзауэ ар Адыгей Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэщ.

МэшбащIэ И. П. дунейпсо литературам и утыку ихьэн зылъэкIа тхакIуэхэм ящыщщ. Абы и тхыгъэхэр лъэпкъ куэдым я бзэхэмкIэ зэрадзэкIащ.

КIуантIэ Iэзид

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIуантIэ Iэзид, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1930-2008)

КIуантIэ IэзидКIуантIэ Iэзид ТIмаш и къуэр Тэрч районым щыщ Дей къуажэм 1930 гъэм октябрым и 10-м къыщалъхуащ. Къуажэ школым 1938 гъэм щIэтIысхьэри ар 1945 гъэм къиухащ.

1945 гъэм Iэзид щIотIысхьэ Налшык дэт педучилищэм, ар 1948 гъэм къеухри къуажэ школым егъэджакIуэу егъэзэж. 1948-1949 гъэхэм еплIанэ классым и егъэджакIуэу мэлажьэ, 1949 гъэм пэщIэдзэ къуажэ школым и заведующщ.

Брат Хьэбас

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къармэ Iэсият, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1930-2002)

Брат ХьэбасБрат Хьэбас Мухьэмэд и къуэр Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Малэ Зеленчук (Ботэщей) къуажэм 1930 гъэм къыщалъхуащ. 1953 гъэм абы къиухащ егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру Черкесск дэт училищэр, абы и ужькIэ дзэм къулыкъу щищIащ. Дзэм къыхэкIыжа нэужь, Брат Хь.М. «Черкес плъыжь» («Черкес Хэку») газетым и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыту илъэс щэщIкIэ лэжьащ. А илъэсхэм Братым и литературэ зэфIэкIым зиужьащ, псом хуэмыдэу тхакIуэм и пщIэр къаIэтащ «Хьэрхьупыр къыщыджэкIэ», «Ажэгъуэмэр къыщыгъагъэкIэ», «Хэкум и вагъуэр ужьыхкъым», «Гугъэр адэжь щIэинщ», «Ди жьэгум мафIэ щыблэжынщ», «Жэщ гъуэгухэр», «Лъагъуныгъэм и фэеплъ» повестхэм. «ПЦалэгъуалэр токIуэ», «Мыпхуэдэуикъохъу» рассказ тхылъхэри адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэ щхьэпэ хуэхъуащ.

Хъупсырокъуэ Хъызыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Хъупсырокъуэ Хъызыр

(1930)

Хъупсырокъуэ ХъызырХъупсырокъуэ Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр 1930 гъэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикам хы-хьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Абы къиухащ Ставрополь дэт пединститутыр. ИужькIэ щеджащ А. М. Горькэм и цIэр зезыхьэ литература институтым и аспирантурэм, докторантурэм.

Къущхьэ СулътIан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къущхьэ СулътIан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1930-1960)

Къущхьэ СулътIанКъущхьэ СулътIан Хьэпагуэ и къуэр Дзэлыкъуэ районым щыщ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ августым и I-м 1930 гъэм. Ар зыхапIыкIар адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. СулътIан япэ щIыкIэ я къуажэ курыт еджапIэм щоджэ и ныбжьэгъухэм фIыкIэ къахэщу, зэфIэкIрэ ехъулIэныгъэрэ къигъэлъагъуэу. ФIыуэ зэреджэр къалъытэри, егъэджакIуэхэм Къущхьэ СулътIан чэнджэщ ират и щIэныгъэм нэхъри хигъэхъуэн папщIэ Налшык дэт школ-интернатым щIэтIысхьэну, икIи абыкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъухэр.

Мысачэ Пётр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мысачэ Пётр, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1930-1987)

Мысачэ ПётрМысачэ Петр ТIатIушэ и къуэр Аруан районым щыщ Псыгуэнсу къуажэм 1930 гъэм мартым и 3-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Ар пасэу дихьэхащ литературэм. Усэ тхын школым щыщIэсым щIидзащ (5-нэ классым щеджэм щыгъуэ).

ХьэкIуащэ Андрей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэкIуащэ Андрей

(1929)

ХьэкIуащэ АндрейКритик, литературовед, щIэныгъэлI ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр Тэрч районым щыщ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1929 гъэм декабрым и 27-м къыщалъхуащ. 1948 гъэм Ленинград дэт къэрал университетым и филологическэ факультетым щIотIысхьэри1952 гъэмкъеух. Налшык къигъэзэжа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр радиовещанэм зэдзэкIакIуэу мазэ зытIущкIэ щолажьэ. ИужькIэ а гъэ дыдэм КъэбэрдейБалъкъэр пединститутым и аспирантурэм щIотIысхьэ, икIи 1955 гъэм ар къеух.

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сокъур Мусэрбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1929-1990)

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)Сокъур Мусэрбий Хьисэ и къуэр 1929 гъэм декабрым и 25-м Борыкъуей (Арыкъ) къуажэм къыщалъхуащ. Зауэ нэужь илъэсхэм ар щеджащ Налшык щыIа интернатым, абы кIэлъыкIуэу Бытырбыху дэт университет цIэрыIуэм щIэныгъэ куу щызэригъэгъуэтауэ 1952 гъэм къыщалъхуа къуажэм къегъэзэж, школым щригъаджэуи щIедзэ. Зы илъэс докIри, ди пединститутым (1957 гъэм къыщыщIэдзауэ университетым) егъэджакIуэу яшэ, дунейм ехыжыхуи абы щолажьэ урыс литературэ къулейм и фIыпIэр Iэрыхуэу студентхэм къахузэIуихыу, щIалэгъуалэр дахагъэм къыхуигъэушу, лекцэ телъыджэхэр зэ зэхэзыхам зэи щымыгъупщэжын хуэдизу гъэщIэгъуэну иухуэу.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1929)

Къэрмокъуэ МухьэмэдКъэрмокъуэ Мухьэмэд Мухьэжид и къуэр Бахъсэн районым щыщ Зеикъуэ къуажэм 1929 гъэм октябрым и 22-м къыщалъхуащ. Къуажэ школ-интернатыр 1947 гъэм къиухащ. Абы иужькIэ Мухьэмэд Налшык дэт пединститутым щIотIысхьэ. Абы щеджэу Мухьэмэд щIидзащ печатым хуэлэжьэн. Студент щIалэм къигъэлъэгъуа корреспондентскэ жыджэрагъым папщIэ,1951гъэм абы къратащ ди республикэм и Верховнэ Советым и Президиумым и ЩIыхь грамотэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 125