Псалъэжь: Джэгугъуэм лIыхъужьщ, зэуэгъуэм жьындущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 21.10.2015 папщIэ

ХьэIупщы Лолэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэIупщы Лолэ

(1929)

ХьэIупщы ЛолэХьэIупщы Лолэ Мацэ и пхъур Зольскэ районым щыщ Сэрмакъ къуажэм майм и 10-м 1929 гъэм къыщалъхуащ. Школыр къиуха нэужь, Лолэ колхозым щолажьэ. Ар 1945-1946 гъэхэм колхозыр къызэфIэзыгъэуважахэм ящыщщ. Абы псэемыблэжу зэрыхэлэжьыхьам папщIэ. Лолэ 1946 гъэм къыхуагъэфэщащ «За трудовую доблесть» медалыр.

Нало Заур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Заур, Нало Заур, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

 (1928-2012)

Нало ЗаурНало Заур Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Урыху къуажэм 1928 гъэм къьпцалъхуащ. Абы1948гъэм курыт школыр къеух икIи щIотIысхьэ Къэ-бэрдей-Балъкъэр пединститутым адыгэбзэмрэ литератур эмкIэ и отделенэм. Заур жыджэру хэтащ абы щылажьэу щыта литературнэ кружокым, зэпеуэныгъэхэм.

Шэвлокъуэ Пётр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Шэвлокъуэ Пётр

(1927-1998)

Шэвлокъуэ ПётрШэвлокъуэ Пётр Жэбагъы и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1927 гъэм ноябрым и 25-м къыщалъхуащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ 1945 гъэм нэсыху «Къэбэрдей пэж» газетым и собственнэ корреспонденту лэжьащ.

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр

 (1926-2000)

ХьэхъупащIэ ХьэжбэчырДи лъэпкъ культурэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди музыкальнэ искусствэм лэжьыгъэшхуэ езыхьэлIа, зауэ нэужь зэманым къыщыщIэдзауэ адыгэ прозэм зезыгъэужьа тхакIуэхэм ящыщщ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м искусствэмкIэ и заслуженнэ лэжьакIуэ ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр.

ЩоджэнцIыкIу Нурий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ЩоджэнцIыкIу Нурий

(1924-2007)

ЩоджэнцIыкIу НурийЩоджэнцIыкIу Нурий Хъызыр и къуэр Бахъсэн районым щыщ Старэ Крепость (Кушмэзыкъуей) къуажэм 1924 гъэм ноябрым и 7-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къьпцалъхуащ. 1939 гъэм къуажэ илъэсибл школыр къиухащ, а гъэ дэдэми Налшык дэт педагогическэ училищэм еджакIуэ макIуэ, ауэ ар къимыух щIыкIэ егъэджакIуэу лэжьэн щIедзэ. 1945 гъэм Нурий Къэбэрдей-Балъкъэр педагогическэ институтым и учительскэ отделенэм щIотIысхьэ.

Хьэнфэн Алим

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Хьэнфэн Алим

(1922)

Хьэнфэн АлимХьэнфэн Алим Мэзан и къуэр Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Хьэбэз районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм 1922 гъэм къыщалъхуащ. Адыгэ унагъуэ къызэрыгуэкIым къыхэкIа щIалэ цIыкIур и сабиигъуэм къыщыщIэдзауэ IэнатIэ гугъу пэроувэ: илъэсий и ныбжьу абы и адэр фIокIуэд, и щхьэ закъуэ къарукIэ сабииплI ипIыну къызыхуэна и анэр жеи псэхуи имыIэу ахэр зыхуей хуегъазэ.

КIэрэф Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIэрэф Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1922-1993)

КIэрэф МухьэмэдКIэрэф Мухьэмэд Жанхъуэт и къуэр июлым и 16-м 1922 гъэм Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. И ныбжьыр балигъыпIэм имыувауэ колхозым хыхьащ, Iэпщэ къару лэжьыгъэр зищIысыр игъэунэхуащ. ПэщIэдзэ щIэныгъэр езыр щалъхуа жылэм щызэригъэгъуэтащ. Абы школым и ебланэ классыр къиухыху щеджащ. ИужьыIуэкIэ еджэным гу хуэзыщIа щIалэм и щIэныгъэр щыхегъахъуэ Налшык къалэ къыщызэIуаха, пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр курсым.

Нало Ахьмэдхъан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Ахьмэдхъан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1921-2010)

Нало АхьмэдхъанКъэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан Хьэмырзэ и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Урыху (Хьэтуей) къуажэм 1921 гъэм августым и 10-м къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. 1937 гъэм къуажэ школыр къиухри Къэбэрдей-Балъкъэр педрабфакым щIэтIысхьащ. Ар 1941 гъэм къиухащ. 1941 гъэм дзэм къулыкъу щрагъэщIэну ираджащ. А гъэ дыдэм и июнь мазэм Ахьмэдхъан фронтым кIуащ. Зауэ гуащIэм лIыхъужьыгъэ къыщигъэлъагъуэу хэтщ саперу.

Дудар Хьэутий (Домбей Хь.)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дудар Хьэутий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1921-1994)

Дудар Хьэутий (Домбей Хь)Дудар Хьэутий Мызэ и къуэр 1921 гъэм майм и 15-м Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм (Къуэнхьэблэ) къыщалъхуащ. 1935 гъэм къуажэ пэщIэдзэ школыр къеух. 1935 гъэм щыщIэдзауэ 1938 гъэм нэс педучилищэм щоджэ. 1938 гъэм Хьэутий щIотIысхьэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр щыхагъахъуэ Налшык къалэ дэт егъэджакIуэ курсым.

КIуащ БетIал

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIуащ БетIал, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1920-1957)

КIуащ БетIалКIуащ БетIал Ибрэхьим и къуэр 1920 гъэм ноябрым и 23-м Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм къыщалъхуащ. ЕджакIуэ ныбжьым щынэсым, БетIал я къуажэм дэт пэщIэдзэ школым щIотIысхьэри 1933 гъэм ар къеух. ИужькIэ, фIыуэ зэреджэм къыхэкIкIэ, ар Пятигорскэ педагогическэ рабфакым щIагъэтIысхьэ. Рабфакым щIэтIысхьа нэужь, тхакIуэ нэхъыжьхэм я жьы гуапэ къыщIихуурэ, БетIал усэным къыхуоуш. 1936 гъэм рабфакыр къеухри ар а зэманым Пятигорск дэту щыта Къэбэрдей-Балъкъэр педагогическэ институтым бзэмрэ литературэмкIэ я факультетым щIотIысхьэ. Педагогическэ институтым щеджэ зэманым КIуащым куууэ едж литературэр, историер, бзэр, философиер. Псом хуэмыдэу ар дахьэх В.Маяковскэмрэ ЩоджэнцIыкIу Алийрэ я творчествэм.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 116