Псалъэжь: ЖьантIакIуэу ущымыт, узэрыщыт укъалъагъунщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 02.10.2015 папщIэ

Лэжьыгъэм емыкIу илъкъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

«Жэбагъы зэдгъэлъагъунщ, акъыл къыпытхынщ», – жари шу гуп къыхуепсыхащ Къэзэнокъуэм. Шу гупыр епсыха щхьэкIэ, Жэбагъы къапежьакъым. ПщIантIэм зы щIалэ дэтти, еупщIащ:
– Жэбагъы дэскъэ? – жари.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 423