Псалъэжь: Удэмэ — Iуданэ, убзэмэ — бзыхьэхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы уемыджэми хъунущ…
Сайтым нобэ япэу укъыхыхьам – адэкIэ итыр зыхуэгъэзар уэращ.
Гугъущ мы сайтыр зытеухуам утепсэлъыхьыну. Абы къикIыр нэхъ гурыIуэгъуэу – нэхъапэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я тхыгъэ, биографие, я сурэтхэр къитлъхьэу, цIыхухэм закъредгъэщIэну, дрепсэлъэну къэдгъэсэбэпын мурадкIэ къызэдгъэпэщат. Куэд дэмыкIыу сайтым нэгъуэщI къалэнхэри зэрыхуэгъэзэщIэнур гурыIуэгъуэ щыхъум, зедгъэужьын мурад тщIащ.

Зыгуэр къыбгурыIуамэ, адэкIэ докIуэ…
НтIэ, ди сайтым и «шыфIэлыфэкIэ» къодгъэцIыхуфамэ, пыдощэ. АдэкIэ мыбы къыщыбгъуэтыфынухэм ухэзгъэгъуэзэну сыхуейт. Япэрауэ, ди хасэм епхауэ, абы игъэзащIэм тепсэлъыхьу:

  • Хасэм теухуауэ – кIэщIу укъыщеджэфынущ ди хасэмрэ сайтымрэ зэрыдгъэлажьэм.
  • Къызэрежьар – мыбдеж щытопсэлъыхь ди сайтым и къекIуэкIам, къызэрежьа щIыкIэм, зэрылажьэ хабзэхэм.
  • Хасэм хэтхэр – «Шыхулъагъуэ» хасэм иджыпсту, е тIэкIу нэхъапэ хэтахэм ятеухуауэ биографиехэр.
  • Прозэ – хэтхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа Iуэтэжхэр.
  • Усэ – ди усэхэр.
  • Видеохэр – зэпеуэ, зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыттрахауэ щыта нэтынхэр мыбы къыщыбгъуэтыфынущ.
  • Сурэтхэр – ди тхылъхэм, псалъэжьхэм, дыхэту къызэрагъэпэща зэIущIэ, зэхыхьэ зэхуэмыдэхэм я сурэт.
  • Тхылъхэр – ди тхылъхэр къипхыу уеджэным…

Ахэр зумыпэсым…
ЕтIуанэрауэ, хасэм, абы хэтхэм ятеухуа хъыбарым, абыхэм я IэдакъэщIэкIхэм къищынэмыщIа къыщыбгъуэтынущ:

ДызэрыцIыхунщ иджы…
Нэхъапэ зэрыжысIащи, сайтым иджыри фIыуэ нэIуасэ ухуэмыхъуамэ мыбы къыщыбгъуэтыфынымрэ ар къызэрыбгъуэтыфынымрэ къогугъуэкIынкIэ хъунущи, абы тIэкIу сытепсэлъыхьыну сыхуейт…

Щхьэр нэхъапэщ…
Ищхьэ дыдэм къыщыщIэддзэнщ. Мыбдеж сайтыр зэрыугуэша щIыкIэр кIэщIу итщ. «Иджыри» жыхуиIэм утеIэбэм, къэплъагъунущ «Сайтым итхэр», и лъабжьэIуэкIи «Сайтым къыщыбгъуэтынухэр». Япэм сайтым итхэмрэ зыхиубыдэмрэ къыщыгъэлъэгъуащ. ЕтIуанэм – «Сайтым къыщыбгъуэтынухэр» — дэпщэщ сыт къитлъхьами. Ахуэдэ еплъыкIэри зыгуэрым фIэхьэлэмэтынкIи хъунщ, е сэбэп къыхуэхъункIи хэлъщ, псалъэм папщIэ, гъатхэм теухуауэ усэ къилъыхъуэм. А тIум занщIэу и гугъу щIэсщIар сайтым итым ущымыгъуазэм узыхуейр къыщыбгъуэтыфын щхьэкIэщ. ИтIанэ, мы напэм къэбгъэзэжын хуей хъуам ищхьэм тет «Шыхулъагъуэ»-м текъузэ.

УмыдаIуэм, гугъу уехьыжынущ…
Гу лъозгъэтэнут: къэплъыхъуэр иптхэн зэрыщIэбдзэу абы ещхьу сайтым итхэр къытридзэн зэрыщIидзэм. Узыхуейр къэплъэгъуам, ар къыхэпхыфынущ, е узыхуейр иптхэу къилъыхъуэныр иуха иужь («Enter»-р ипIытIэ) – псоми ухэплъэфынущ. Ауэ зы Iэмалыншагъэ хэлъщ мыбдеж, абы утемытым къэплъыхъуэр къигъуэтынукъым: хэрф «I»-м (Iым) ипIэкIэ нэгъуэщI птхы хъунукъым – 1 (зы), l (латинскэ «эл»). Апхуэдэ тхыгъэхэм хэткъым зыми. НытIэ сыт тхын хуейр? – латинскэ I (ай).

Зэ умыпIащIэж…
Иджыри зэ сайтым и лъабжьэ дыдэм уезгъэплъыжынут. Сайтым иужьу къитлъхьар, сайтым итхэм нэхъыбэу зэплъитхур щыплъагъунущ. Иужьрейхэм «ВКонтакте» соц. сетым ди «Шыхулъагъуэ» сайтым и зэгухьэныгъэм хэтхэмрэ нобэ сайтым цIыхуу къихьамрэ щыплъагъунущ.
Аращ, кIэщIу жыпIэм, сайтыр зэрызэхэтыр. Ауэ ар сайтыр зэрызэхэт закъуэращ. Мыбдеж сайтым ит псомрэ абы иджыри итлъхьэну ди гугъэмрэ иткъым, дауи. Иужьым уэри зыгуэр хэпщIыхьыну дыпщогугъ. Уэри сайтым зэфIэкI иIэхэр зэгъащIэ. УщIэупщIэну, зыгуэр къытхуебгъэхьыну, сайт щхьэхуэ пщIыну ухуей – зыкъэдгъащIэ – ахэр псори хэтщ.

ЛъэIу…
Ди гуапэ хъунут сэбэп къытхуэхъуфынухэм зыкъыдагъэщIамэ. Дызыхэвгъэхьи, моуэ ди лъэпкъым теухуауэ, дэтхэнэ зыми зыхуейр къыщигъуэтыфыну, диIэри дымыгъэкIуэдыжу мыбдеж щытхъумэфын хуэдэу зы адыгэ сайтыфI ирикъу къызэдывгъэгъэпэщ.

Ауэ ущымысу тIэкIу зыгъэхъей…
Къытхуевгъэдз, фхузэфIэкIынумэ, сыту щытми, сурэт ирехъу, видео хьэлэмэт, тхакIуэ цIэрыIуэ гуэрым и биографие, и тхыгъэ; сабий тхэн щIэзыдзагъащIэм и усэ пычыгъуэ цIыкIу, е нэгъуэщI гуэрхэри, сайтым хэгъэхьапхъэу, ди щIэджыкIакIуэм къыщхьэпэну къэплъытэ дэтхэнэри. Ди зэпеуэхэм къыхыхьэ. НэгъуэщI зэпеуэхэри едывгъэгъэкIуэкI.
Дытевгъэпсэлъыхь сайтым итхэм, дяпэкIэ щIэн хуейхэм. Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтамэ, хъыбар дэгъащIэ.

Ирикъуа щыIэ?!
ИтIанэ, нэхъ дызхуэныкъуэр – цIыхущ! Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ мыхуэдэ сайт зэрыщыIэр. Абы нэхъ дызхуэныкъуи пщIэну нэхъ тынши къагупсысакъым… Узэджа / узэплъа гуэр уигу ирихьа? – и лъабжьэм «Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ» жыхуиIэм деж нэхъ къэбгъэсэбэп соц. сетьхэмкIэ яжепIыфынущ уи ныбжьэгъухэм.

Нэхъыщхьэр зыщыдмыгъэгъупщэурэ…
ИщхьэкIэ зэрыжысIащи, мы сайтыр «Шыхулъагъуэ» хасэм и сайту къежьауэ арат. Аращи, тхэным дихьэх дэтхэнэри идогъэблагъэ ди хасэм, и ныбжьым емылъытауэ.
Дыздэвгъэлажьэ. Лъэпкъыр зыкъуэтым и зэфIэкIыр здынэсыныр къэдывгъэгъэлъагъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 59 088

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: